Všeobecné podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cestovní agentura UndegroundAdventure (dále jen CA) je zapsána v obchodním rejstříku pod názvem Underground Adventure Petr Novotny., se sídlem Pod Kopcem 12a Praha 4, IČO: 76494306
Uvedené všeobecné podmínky pro rezervaci ubytovaní,aktivit a účásti na zájezdech CA AU se řídí ustanovením občanského zákoníku (§ 852) a jsou upraveny v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

2. Smluvní vztah

CA zprostředkuje cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v nabídce zájezdů.

Smluvní vztah vzniká uzavřením cestovní smlouvy s CA a zaplacením zálohy nebo plné ceny zájezdu.

Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb cestovní agentury se smluvní strany dohodly o zaslání objednávky a schválení cestovní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo potvrzením elektronického formuláře Taková objednávka a cestovní smlouva se posuzují, jakoby byly podány a schváleny osobně.
Cestovní agentura zajistí rezervaci zákazníkova pobytu jakmile obdrží zálohu nebo plnou úhradu zájezdu a potvrzenou smlouvu. Není-li dohodnuto jinak.

Převzetím a následným potvrzením objednávky a oboustranným schválením podmínek cestovní smlouvy je CA objednateli zavázána splněním služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

3. Práva a povinnosti zákazníka

Základním právem zákazníka je:
právo na poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
právo na informace týkající se místa pobytu, které CA zná a které se týkají pobytu,
právo na informace o změnách v cenách nebo službách,
právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v čl. VIII. smluvních podmínek,
právo na reklamaci za podmínek stanovených v čl. IX. smluvních podmínek.

Základními povinnostmi zákazníka je:
poskytnout CA potřebné úplné a pravdivé podklady k objednání ubytování,
zaplatit před nastoupením pobytu plnou cenu zájezdu, pokud není ujednáno jinak,
případné změny v objednávce provádět zásadně elektronickou formou(emailem).
storno objednávky provádět zásadně elektronickou formou(emailem).,
v případě storna objednávky v době stanovené v článku VIII. smluvních podmínek zaplatit sjednaný poplatek,
potvrzením cestovní smlouvy na severu www.undergroundadventure.cz se zákazník zavazuje řídit se během zájezdu pokyny pracovníků CA , chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval zákony navštívené země a naší republiky.
Zákazník se účastní zájezdu a jeho programu, včetně sportovních aktivit, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
Zákazník se zavazuje, že se během zájezdu bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí

4. Práva a povinnosti cestovní agentury

Pravdivě informovat zákazníka o všech okolnostech týkajících se poskytovaných služeb, které jsou pro něho důležité
Změnit cenu, pokud by k tomu vedly nepředvídatelné okolnosti a důvody o které by cestovní agentuře bránily v poskytnutí služeb za původně sjednaných podmínek
CA neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za jejich zdraví.
CA má během zájezdu právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků

5. Cena

Ceny zájezdů a služeb jsou smluvní cenou mezi CA a zákazníkem. Jsou považovány za zálohu až do realizace zájezdu.
V ceně jsou zahrnuty všechny služby v rozsahu zveřejněném v internetové nabídce. Cenu je možno změnit pouze v případě, že jsou zákazníkovi poskytnuty dodatkové služby podle jeho přání
CA má právo v souladu s ustanovením občanského zákoníku (§852c) zvýšit původní cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení ceny dopravy či směnného kursu české koruny v průměru o více než 10 % od podání objednávky.(CA agentura je povinna informovat zákazníka na tyto změny písemnou formou, nejpozději 21 dni před začátkem zájezdu
Zákazník je povinen uhradit zálohu z ceny sjednaných služeb ve výši 30% nejpozději do 15 dnů od doručení faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Doplatek plné ceny je objednatel povinen uhradit nejpozději 30 dnů před nástupem sjednaného pobytu
V případě, že zákazník objedná pobyt v době kratší než 30 dnů před nástupem pobytu, je sjednaná cena splatná okamžitě. Nebude-li sjednaná cena zaplacena nejpozději do 5 dnů, má CA právo objednaný pobyt zrušit, pokud nebude mezi smluvními stranami ujednána jiná forma úhrady

6. Úhrada

Zákazník je povinen sjednanou cenu uhradit na bankovní účet cestovní agentury 186075624 / 0300 nebo kreditní kartou. U některých služeb je možné uhradit sjednanou zálohu kreditní kartou a zbytek uhradit v místě konání služby.
Cestovní agentura je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o úhradě zálohy, které bude zasláno na email zákazníka

7. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu zrušit svou účast a to elektronickým oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení CA. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky

STORNOVACÍ POPLATKY U ZÁJEZDU:
do 60 dnů základní manipulační poplatek 500 Kč
59 - 40 dnů 20 % z ceny
39 - 20 dnů 40 % z ceny
19 - 8 dnů 60 % z ceny
7 - 2 dny 80 % z ceny
den před odjezdem, v den odjezdu, jestliže se nedostaví k odjezdu, přeruší účast na zájezdu z vlastní vůle, má - li neplatné nebo neúplné cestovní doklady - 100 % z ceny

STORNOVÁCÍ POPLATKY U REZERVACE UBYTOVÁNÍ:
se řídí storno poplatky poskytovatele ubytování
V případě, že zákazník má uhrazenou pouze zálohu a nedostaví se na rezervované ubytovaní má právo CA agentura po něm požadovat částku za celou dobu předpokládaného ubytování.

Stornovací poplatky, mimo základního manipulačního poplatku, se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem CA jinak. V případě přehlášení zákazníka na jiný zájezd více jak 60 dnů před odjezdem se vždy účtuje základní manipulační poplatek. Pokud se zákazník bude chtít přehlásit na jiný zájezd méně jak 60 dnů před odjezdem platí stornovací poplatky v plném rozsahu.
Zákazník je povinen uhradit cestovní agentuře stornopoplatek i v případech tzv. závažných důvodů na jeho straně (úmrtí v rodině, nemoc atp.). Pro tento účel se zákazníkovi doporučuje sjednání připojištění cesty a pobytu v zahraničí a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty u některé z českých pojišťoven.
Pokud odstoupí od smlouvy zákazník z důvodu porušení povinnosti cestovní agenturou, je mu cestovní agentura povinna bez zbytečného odkladu vrátit vše, co obdržela na úhradu ceny podle zrušené smlouvy, aniž by bylo uplatněno právo na odstupné.

8. Zrušení zájezdu

CA má právo zrušit zájezd při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 14 dnů před zahájením zájezdu. O zrušení zájezdu se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. CA má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během zájezdu. Při zrušení zájezdu před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během zájezdu se vrací úhrada za neposkytnuté služby.

9. CESTOVNÍ DOKLADY

Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní doklad. Pokud je nutné zajistit vstupní víza do navštívených států, je zákazník povinen si potřebná víza zajistit sám. Pokud se CA nedohodli jinak. CA nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v souvislosti s neplatnými cestovními doklady a veškeré náklady z toho plynoucí nese plně účastník.

10. Reklamace

Dojde-li za pobytu zákazníka ve sjednaném místě pobytu k nedostatkům, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou, musí se neprodleně spojit s místním zástupcem CA, která zájezd zajišťuje (průvodce, ubytovatel či jiný zajišťovatel služeb, který by mohl zjištěný nedostatek odstranit).
Nedojde-li k odstranění důvodů reklamace, má zákazník právo uplatnit odpovědnost za škodu.
Povinností zákazníka je uplatnit toto právo elektronickou formou nejpozději 14 dnů po návratu z pobytu.
Cestovní agentura je povinna nejpozději do jednoho měsíce rozhodnout o oprávněnosti reklamace.

11. Pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto žádné pojištění léčebných výloh v zahraničí. Velmi důrazně doporučujeme uzavřít před odjezdem pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko. Prostřednictvím CA můžete uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v cestovní smlouvě pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě.

13. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem cestovní smlouvy či potvrzením všeobecných podmínek potvrzuje , že se seznámil se všeobecnými smluvními podmínkami cestovní agentury Underground a souhlasí s nimi.